Публічна оферта

(Публічна пропозиція укласти договір надання послуг)

Виконавець: Фізична особа-підприємець Кузьменко Антон Андрійович, який діє на підставі державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з одного боку, і

Замовник: будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що діє на підставі цивільної або господарської правосуб’єктності, яка виявила бажання придбати послугу, з іншого боку, надалі іменовані - Сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. Законодавство, яке регулює порядок укладення та виконання даного Договору

1.1. Укладення і виконання даного Договору регулюється: Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів”, “Про захист персональних даних”, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:

«Публічна оферта» - це публічна пропозиція укласти договір (в даному випадку - публічний договір надання послуг), який повинен містити усі істотні умови і виражати намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття.

«Публічний договір надання послуг» - договір, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів, в якому одна сторона взяла на себе зобов’язання здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови Публічного договору надання послуг вважаються прийнятими Замовником повністю і без заперечень у момент отримання Виконавцем оплати від Замовника на банківський рахунок Виконавця за обраний Замовником Тарифний пакет у розмірі, не менше вартості такого Тарифного пакету, або у момент початку використання Замовником Систем на умовах Тарифного пакету «Демо».

«Інтернет-ресурс/Сайт» - сукупність програмних засобів, даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, структурованих та розміщених за унікальними адресами в мережі Інтернет: https://platonbot.com та https://app.platonbot.com

«Месенджер» - служба обміну миттєвими повідомленнями в реальному часі через Інтернет (Telegram, Viber, Messenger).

«Послуги» - це послуги в сфері інформаційних технологій, а саме: надання права користуватися Системою: Інтернет-ресурсом/Сайтом і чат-ботом «Платон Бот» в Месенджері Telegram, Viber, Messenger для збору проблем та ініціатив в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

«Персональні дані» - це дані про Замовника та третіх осіб – членів ОСББ, необхідних для надання Послуг.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець в порядку і на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити зазначені послуги.

4. Порядок і терміни надання послуг

4.1. Після прийняття цієї Публічної оферти та 100% оплати вартості певного Тарифного пакету Замовник отримує право доступу для використання Системи за її функціональним призначенням, в обсязі, визначеному Тарифним пакетом Замовника та на умовах, визначених цим Договором. Послуги, які були оплачені, але не затребувані Замовником - вважаються наданими належним чином і не переносяться на наступний місяць.

4.2. Заявка на надання Послуг оформляється Замовником на Сайті.

4.3. Послуги надаються з використанням Месенжеру і сайтів https://platonbot.com та https://app.platonbot.com.

4.4. Підключення Месенджера для надання Послуг за цим Договором відбувається автоматично через цей Месенджер після оформлення Заявки на надання послуг - в перший місяць надання Послуг, і після 100% передоплати в другий і кожен наступний місяць надання Послуг.

4.5. Для якісного використання усіх доступних Замовнику функціональних можливостей Системи, Замовник зобов’язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв’язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет.

4.6. Виконавець не обслуговує технічні та програмні засоби Замовника та не відповідає за їх належне функціонування, в тому числі за функціонування мережевого обладнання як Замовника, так і його Інтернет-провайдера.

4.7. Виконавець має право призупинити надання Послуг за цим Договором та/або достроково розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, прийнятих у відповідності з Договором. При цьому здійснена оплата за послуги не повертається Замовнику.

5. Вартість послуг та умови оплати

5.1. Обсяг Послуг та їх вартість визначаються Тарифними пакетами. Тарифні пакети Послуг (їх вартість, зміст) встановлюються Виконавцем та розміщується ним на Сайті за посиланням: https://platonbot.com.

5.2. Обсяг Послуг, що входять до Тарифного пакету, а також їх вартість можуть бути змінені виключно Виконавцем. Виконавець має право виключно на власний розсуд змінювати обсяг, перелік та тарифікацію послуг, що входять в Тарифний пакет, за умови попередження Замовника про такі зміни за 1 (один) тиждень до дати застосування нового Тарифного пакету із зазначенням дати набрання Тарифним пакетом чинності. Виконавець вважається таким, що належно повідомив Замовника, у разі його повідомлення за допомогою Системи та/або засобів електронного/ іншого технічного зв’язку, та/або шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

5.3. В рамках даного Договору Сторони визначили наступні умови оплати Послуг: - готівковий розрахунок (готівкові кошти, Приват24, Webmoney тощо); - безготівковий розрахунок (оплата за безготівковим розрахунком на рахунок Виконавця).

5.4. Оплата Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виставлення рахунку-фактури.

5.5. Замовник має право оплатити Послуги за кілька місяців або за цілий рік наперед.

5.6. Послуги вважаються сплаченими після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або отримання Виконавцем грошей готівкою.

6. Приймання-передача наданих Послуг

6.1. У разі наявності зауважень по наданим Послугам, Замовник надсилає зауваження на адресу електронної пошти, зазначену в даному Договорі, протягом одного місяця з моменту виявлення надання Послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, Послуги вважаються прийнятими Виконавцем належним чином.

6.2. На запит Замовника Виконавець формує та направляє на адресу електронної пошти Замовника Акт приймання-передачі наданих послуг, скріплений підписом або електронним цифровим підписом.

6.3. Запит на надання Акту направляється на електронну пошту Виконавця, зазначену в даному Договорі.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за: - неправомірні дії, вчинені у Системі Замовником; - помилки або перерви в роботі Інтернет-провайдера Замовника; - помилки або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Замовника; - інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет- провайдерів; - порушення будь-яких прав на будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, допущені/вчинені Замовником у Системі або з її використанням.

8. Обставини непереборної сили

8.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажору), неможливості повного або часткового виконання будь-якою зі Сторін зобов’язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, пожеж, повені, землетрусів, воєнних дій, масових заворушень, страйків, диверсій, блокади, розпоряджень державних органів, або інших незалежних від Сторін обставин, термін виконання зобов’язань продовжується на такий термін, протягом якого будуть діяти вищевказані обставини і їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов’язана в електронному вигляді протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні.

8.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше, ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку направивши іншій Стороні відповідне повідомлення в письмовій формі, або за допомогою використання електронної пошти. У таких випадках жодна зі Сторін не має права пред’являти претензію іншій Стороні для компенсації будь-яких можливих збитків.

Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це другу Сторону, при цьому виконання зобов’язань за Договором та строк його дії призупиняються до припинення цих обставин.

8.3. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Замовника від проведення оплати за послугу, яка була йому надана до моменту виникнення обставин непереборної сили.

8.4. Відсутність у Замовника грошових коштів в обсязі, необхідному для оплати Послуг Виконавця, обставиною непереборної сили бути не може.

8.5. Факт настання обставин непереборної сили повинен підтверджуватися довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої установи. Докази на підтвердження форс-мажору Сторона зобов’язана надати в термін 10 (десять) робочих днів з моменту виникнення обставин непереборної сили.

8.6. У разі порушення умов п.8.5. Договору Сторона позбавляється права посилатись на наявність обставин непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за неналежне виконання зобов’язань.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови

10.1. Замовник, а також треті особи - члени ОСББ, дають свою згоду на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

10.2. Замовник, а також треті особи - члени ОСББ, дають Виконавцю право здійснювати обробку їх персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Виконавця (без додаткового повідомлення про це, здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (по мірі необхідності). Виконавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

10.3. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації.

10.4. Персональні дані, надані Замовником, а також третіми особами - членами ОСББ, є конфіденційною інформацією. Виконавець використовує Персональні дані виключно з метою функціонування Системи (відправлення повідомлення Замовнику тощо).

10.5. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті Інтернет-ресурсу.

10.6. Сторони погоджуються на обробку, використання та передачу персональних даних своїх представників за цим Договором, в обсязі, необхідному для належного виконання умов цього Договору.

10.7. Сторони погоджуються, що дійшли згоди по всім істотним умовам Договору та домовились про можливість використання документів в електронній формі, які складаються Сторонами при виконанні умов цього Договору, зі застосуванням кваліфікованого електронного підпису повноважних представників Сторін.

10.8. Сторони визнають документи, надані в електронному вигляді із застосуванням кваліфікованого електронного підпису від однієї Сторони іншій Стороні за допомогою електронної пошти, оригіналами.

10.9. Обмін документами здійснюється відповідно до вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

10.10. Жодна із Сторін не вправі заперечувати юридичну силу документу виключно з підстав того, що він має електронну форму.

10.11. Сторони зобов’язуються невідкладно повідомляти одна одну, у разі зміни банківських чи поштових реквізитів.

10.12. Виконавець має право вносити зміни в цей Договір. Усі внесені зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на Сайті.

10.13. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги, сервіси, модулі або Систему в цілому, Замовник підтверджує згоду з новими умовами в редакції Договору, що діє на момент використання Замовником Системи.

10.14. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Замовник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Системи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

10.15. Замовник надає Виконавцю право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Виконавця, Систему, та/або послуги або іншу інформацію.

11. Термін дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Заявки про надання Послуг або оплати Послуг і діє до виконання всіх умов Договору.

12. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Кузьменко Антон Андрійович

Юридична адреса: 69005, м. Запоріжжя, бульв. Центральний,буд. 4, кв. 289

Банківські реквізити:

IBAN UA293007110000026006052753906

або

п/р № 26006052753906 в ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”,

МФО 300711,

ІПН 3422906019

E-mail: antonkuzmenko.dev@gmail.com

Тел: +3 (80) 97-541-0032

Дата останнього оновлення: 22.05.2019